ضرورت تحول در حوزه های علمیه.
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- ضرورت تحول - ایجاد نشاط در حوزه -تربیت مجتهد آگاه به زمان - تربیت مبلغ موفق و بانشاط برای بلاد - عملیاتی شدن ارزشیابی حوزه - رسیدگی به نیازهای مالی ومعیشتی روحانیون - ساماندهی اشتغال طلاب به کارهای متناسب با رسالت طلبگی